Algemene voorwaarden

REIKWIJDTE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants, nader te noemen ‘VEP’ gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens VEP, gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die VEP en de wederpartij schriftelijk overeenkomen.
 2. Alleen VEP geldt als opdrachtnemer.
 3. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door VEP niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van VEP van toepassing zijn.
 4. VEP kan deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bekend gemaakt en treden één maand na die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de opdrachtgever niet binnen één maand na bekendmaking van de wijzigingen schriftelijk bezwaar maakt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd.

ALGEMENE AANBIEDINGEN, OFFERTES EN AANVANG VAN WERKZAAMHEDEN

Artikel 2

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra VEP de (mondeling en/of schriftelijk) gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van VEP bij en gedurende de looptijd van de opdracht alle gegevens leveren en alle informatie aan VEP verstrekken die redelijkerwijs van belang en relevant kunnen worden geacht voor de uit te voeren samenwerking. VEP behoudt zich het recht voor om de samenwerking te staken in geval geen volledige medewerking wordt verleend en/of de vereiste inlichtingen niet verstrekt. Reeds door VEP gemaakte kosten zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

OPDRACHTWIJZIGING

Artikel 3

Wijzigingen van een eenmaal door VEP aanvaarde opdracht, van welke aard dan ook, behoeven de schriftelijke goedkeuring van alle betrokken partijen met uitzondering van hetgeen in artikel 4 lid 8 is bepaald.

TARIEVEN EN BETALING

Artikel 4

 1. VEP kan voor verrichte werkzaamheden tussentijds per maand, per kwartaal danwel per halfjaar factureren, zulks ter keuze van VEP, op basis van de feitelijk verrichte werkzaamheden, tenzij in de offerte anders overeengekomen is. De overige ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals reiskosten en diensten van derden, kunnen tussentijds worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
 2. VEP is te allen tijde gerechtigd om zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden aan de wederpartij een voorschotdeclaratie te zenden en de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening van dat voorschot.
 3. De betaling van de door de opdracht verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 4. Indien de opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de factuur in het algemeen, dan staat daarmee de juistheid van de factuur onherroepelijk vast. Betwisting van een factuur ontslaat de ontvanger niet van zijn betalingsverplichting. Voor de betwisting van facturen kunnen, afhankelijk van de bezwaren, afwijkende regels gelden, zulks conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Indien betaling binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en/of het openstaande bedrag. Voorts is VEP gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de wettelijke regeling, zulks met een minimum van € 40,- te vermeerderen met BTW. Alle overige door VEP voldane kosten komen eveneens ten laste van de opdrachtgever, waaronder door VEP gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de opdrachtgever als verliezende partij in de procedurekosten is veroordeeld.
 6. Indien een betaalachterstand van 100 dagen bestaat, is VEP gerechtigd een lid te schorsen als lid van de organisatie gedurende een periode van maximaal zes maanden. Ook is VEP gerechtigd het lid uit het lidmaatschap te ontzetten. In beide gevallen betekent dat een onmiddellijk verlies van alle lidmaatschapsrechten. De betalingsverplichting ten aanzien van de openstaande declaratie(s) blijft overigens onverminderd bestaan.
 7. VEP is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ten behoeve van het lid op te schorten totdat de declaratie(s) met rente en kosten volledig is/zijn voldaan zonder dat zij gehouden is enige schade te vergoeden.
 8. VEP kan prijzen en tarieven periodiek wijzigen. Verhogingen van prijzen en tarieven zullen binnen een redelijke termijn voordat zij in werking treden aan de leden en/of samenwerkingspartners bekend worden gemaakt.
 9. VEP heeft het recht van retentie ten aanzien van de in het kader van de opgedragen werkzaamheden door haar opgestelde stukken en bescheiden alsmede overige bescheiden die zij onder zich heeft, tot de openstaande declaraties met rente en kosten zijn voldaan.

SURSEANCE VAN BETALING OF FAILLISSEMENT VAN LEDEN OF SAMENWERKINGSPARTNERS

Artikel 5

VEP is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surseance van betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat hiervan onmiddellijke melding wordt gemaakt aan de bewindvoerder respectievelijk de curator.

VERBOD OP VERVEELVOUDIGING EN/OF OPENBAARHEID

Artikel 6

Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van VEP voortvloeiende stukken berust en blijft bij VEP. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VEP zullen geen gegevens mogen worden gepubliceerd of, op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7

 1. VEP is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van leden en/of samenwerkingspartners worden of zijn verricht door VEP en/of door andere personen die door of vanwege VEP te werk zijn gesteld of van wier diensten door VEP gebruik is gemaakt, tenzij VEP bewuste roekeloosheid, opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. De hierboven in lid 1 omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van alle personen, die door of vanwege VEP te werk zijn gesteld of van wier diensten door VEP gebruik is gemaakt.
 3. De wederpartij is gehouden VEP en de in voornoemde leden van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren terzake van vorderingen van derden.
 4. De aansprakelijkheid van VEP is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in hetdesbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering terzake door de verzekeraar aan haar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van VEP in ieder geval beperkt tot een bedrag van het terzake in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 2.500,-.

VERVALTERMIJN

Artikel 8

Onverminderd het in artikel 4.4. bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten van de wederpartij jegens VEP in verband met de door haar verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

GEHEIMHOUDING

Artikel 9

VEP verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de wederpartij ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen, behoudens indien Verenging van Erkende Pannenkoekenrestaurants daartoe op grond van wettelijke bepalingen niet is gehouden.

KLACHTEN

Artikel 10

Wederpartij dient alle klachten met betrekking tot de inhoud van de dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te richten aan het bestuur van de vereniging via het secretariaat (info@pannenkoekenrestaurants.nl) of rechtstreeks, doch schriftelijk, bij een van de bestuursleden rechtstreeks.  

GESCHILLEN

Artikel 11

Alle geschillen tussen partijen, die niet door middel van het voorafgaande onderlinge overleg oplosbaar zijn gebleken, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij VEP er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere rechter ter beoordeling voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de absolute en relatieve bevoegdheid.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 12

Op alle aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Afdrukken